Uthyrningspolicy

Vår policy för uthyrning av bostäder, fordonsplatser och förrådslokaler inom AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) godkändes av bolagets styrelse 2023-11-01.

Uthyrningspolicyn klargör hur och till vilka EHB hyr ut bostäder, fordonsplatser och förrådslokaler.

Uthyrningsregler

 • Valet av hyresgäst ska grunda sig på denna policy.
 • Alla ska behandlas lika och ingen ska diskrimineras.
 • Uthyrning av bostad sker endast till fysisk person. Undantag görs för avtal med Enköpings kommun samt uthyrning till exempelvis försäkringsbolag vid fastighetsskada.
 • Blockuthyrning eller uthyrning av enskilda bostäder till Enköpings kommun och andra aktörer på marknaden kan i vissa fall tillämpas vid uthyrning till särskilda målgrupper.
 • Syftet med uthyrningen av bostäder ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för hyreskontraktsinnehavarens eget bruk.
 • Ingen boende ska störas av sina grannar.
 • Garage och fordonsplatser får endast användas som uppställningsplats för fordon.

Enligt ägardirektiv erbjuder EHB ett antal bostäder till Enköpings kommun i syfte att ordna bostäder åt personer som av sociala eller andra skäl inte kan få bostad enligt uthyrningspolicyn.

En del av dessa bostäder är så kallade anvisningsrätter, vilket innebär att bostaden står till Enköpings kommuns förfogande som också anvisar hyresgäst till bostaden.

Principerna för uthyrning gäller även när EHB bestämt att en viss fastighet eller del av denna är avsedd för en särskild målgrupp, som exempelvis:

 • Seniorer - För att kunna söka en seniorbostad och trygghetsbostad måste du uppfylla ålderskravet som redovisas vid förmedling.
 • Ungdomar - För att kunna söka en ungdomsbostad måste du uppfylla ålderskravet när hyreskontraktet börjar gälla, på tillträdesdagen. Ålderskravet redovisas vid förmedling. Du får sedan bo kvar i din bostad så länge du önskar.

Bostäder som avsetts för en särskild målgrupp kan förmedlas till alla bostadssökande om det inte finns några sökande enligt krav.


Förmedlingsregler

Förmedlingen sker enligt följande sätt och regler:

EHB använder Uppsala Bostadsförmedling AB för förmedling av bostäder. Uppsala Bostadsförmedlings kö- och förmedlingsregler gäller och redovisas på deras webbplats. Uppsala Bostadsförmedling tar fram hyresgästförslag enligt kraven för godkännande av ny och befintlig hyresgäst som redovisas i denna policy.

Egen förmedling kan ske via EHB:s webbplats. Förmedlingen sker enligt principen först till kvarn.

Övriga externa förmedlingstjänster kan användas som komplement.

Förmedling av fordonsplatser sker via EHB:s webbplats.

Fordonsplatser förmedlas utifrån kötid och är i första hand avsedda för EHB:s hyresgäster i respektive bostadsområde. I andra hand förmedlas fordonsplatser till hyresgäster i andra områden och därefter till externa sökande.

Förmedling av förrådslokaler sker via EHB:s webbplats.

Förrådslokaler förmedlas utifrån boendetid i aktuellt bostadsområde i första hand och därefter till externa sökande.


Krav för godkännande av hyresgäst

Kraven för godkännande av hyresgäst gäller för bostäder. Kraven är samma oavsett hur bostäderna förmedlas. Om du inte uppfyller kraven kommer du inte erbjudas ett kontrakt.

 • Du är 18 år eller äldre.
 • Du har egen inkomst minst sex månader från godkännandetillfället enligt ett normalbelopp efter skatt som är beslutat av Kronofogden. Normalbeloppen justeras varje år och redovisas i samband med förmedling. Det är möjligt att ha en medsökande som ska bo i bostaden och sammanräkna inkomsterna. Egen inkomst kan till exempel vara:
  • lön från arbete, anställning och egen näringsverksamhet
  • a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
  • studiemedel
  • pension
  • etableringsersättning som förmedlats via Enköpings kommuns integrationsenhet
  • ersättning från Försäkringskassan som exempelvis föräldrapenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och liknande
  • bostadsbidrag, bostadstillägg
  • långsiktigt sparade pengar som motsvarar 12 månadshyror
  • försörjningsstöd styrkt av Enköpings kommun.
 • Du får inte ha någon skuld till EHB.
 • Du får inte ha betalningsanmärkning av betydelse, en kreditupplysning på dig görs. Har du betalningsanmärkning kan du eventuellt godkännas med borgen. Individuell bedömning görs.
 • Du får inte ha någon skuld hos Kronofogden, en kreditupplysning på dig görs. Har du skulder kan du eventuellt godkännas med borgen. Individuell bedömning görs.
 • Du har goda referenser från ditt senaste egna boende.
 • Du kan styrka uppsägning eller försäljning av din nuvarande bostad.
 • Att det inte kommer bo fler personer i bostaden än maximalt antal som är godkänt för bostaden. Antalet inkluderar både vuxna och barn och grundar sig på Boverkets riktlinjer och är enligt nedan:
  • 1 rum och kokvrå – max 2 personer
  • 1 rum och kök – max 3 personer
  • 2 rum och kök – max 4 personer
  • 3 rum och kök – max 6 personer
  • 4 rum och kök – max 8 personer
  • 5 rum och kök – max 10 personer.
 • Innan hyreskontraktet börjar gälla, på tillträdesdagen, måste du teckna en hemförsäkring och intyga detta.
 • Du och de som bor i bostaden ska vara folkbokförda på bostadens adress som står på hyreskontraktet.

Om du redan har ett hyreskontrakt för en bostad i vårt bestånd och vill söka en ny bostad inom vårt bestånd gäller följande:

 • Du har bott i din bostad i minst ett helt år.
 • Du har betalat hyran i tid.
 • Du har inte stört dina grannar.
 • Om du söker en bostad med högre hyra än din nuvarande måste du ha en egen inkomst enligt ett normalbelopp efter skatt som är beslutat av Kronofogden. Normalbeloppen justeras varje år och redovisas i samband med förmedling. Det är möjligt att ha en medsökande som ska bo i bostaden och sammanräkna inkomsterna. Egen inkomst kan till exempel vara:
  • lön från arbete, anställning och egen näringsverksamhet
  • a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
  • studiemedel
  • pension
  • etableringsersättning som förmedlats via Enköpings kommuns integrationsenhet
  • ersättning från Försäkringskassan som exempelvis föräldrapenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och liknande
  • bostadsbidrag, bostadstillägg
  • långsiktigt sparade pengar som motsvarar 12 månadshyror
  • försörjningsstöd styrkt av Enköpings kommun.
 • Du får inte ha någon skuld till EHB.
 • En besiktning av din nuvarande bostad ska utföras av EHB. Eventuella kostnader för skador och onormalt slitage måste du betala innan kontraktsskrivning för den nya bostaden.
 • Att det inte kommer bo fler personer i bostaden än maximalt antal som angetts i samband med förmedlingen. Antalet inkluderar både vuxna och barn och grundar sig på Boverkets riktlinjer och är enligt nedan:
  • 1 rum och kokvrå – max 2 personer
  • 1 rum och kök – max 3 personer
  • 2 rum och kök – max 4 personer
  • 3 rum och kök – max 6 personer
  • 4 rum och kök – max 8 personer
  • 5 rum och kök – max 10 personer.
 • Innan hyreskontraktet börjar gälla, på tillträdesdagen, måste du teckna en hemförsäkring och intyga detta.
 • Du och de som bor i bostaden ska vara folkbokförda på bostadens adress som står på hyreskontraktet.

Särskilda regler för hyresgäster

Har du ett hyreskontrakt för en bostad hos EHB gäller särskilda regler vid följande situationer;

Följande riktlinjer gäller när du vill byta bostad med någon annan som har ett hyreskontrakt för en bostad:

 • Båda måste ha beaktningsvärda skäl för bytet.
 • Alla krav för godkännande av hyresgäst som redovisas i denna policy ska uppfyllas av nya och befintliga hyresgäster.

Du skickar en skriftlig ansökan till EHB för godkännande.

Om bostadens grundläggande funktion blir försämrad eller om bostaden/fastigheten ska genomgå en större förändring kan du i vissa fall få hjälp av EHB med att byta bostad. Du har inte någon rätt att få hjälp av EHB, men kan erbjudas hjälp om omständigheterna tillåter det.

Om din bostad ska rivas erbjuds du alltid en ersättningsbostad.

Uppsägningstiden står i hyreskontraktet. Vanligtvis är uppsägningstiden 3 kalendermånader. Undantag är exempelvis vid:

 • Egen uppsägning av hyreskontrakt i samband med tecknande av nytt hyreskontrakt inom EHB:s bestånd - För hyreskontraktet som du säger upp kan du välja 2 kalendermånaders uppsägningstid eller längre.
 • Dödsfall - Om uppsägningen sker inom 1 månad från dödsfallet gäller 1 kalendermånads uppsägningstid.
 • Korttidsavtal - För korttidsavtal gäller 1 kalendermånads uppsägningstid.

Uthyrning i andra hand kan tillåtas under en överenskommen begränsad tid så länge du har fått din ansökan godkänd av EHB.

 • Det måste finnas beaktningsvärda skäl för andrahandsuthyrningen, till exempel studier eller arbete på annan ort utanför pendlingsavstånd.
 • Ett förstahandskontrakt överlåts aldrig till en andrahandshyresgäst.
 • Vi godkänner inga korttidsuthyrningar, varken privata eller via förmedlingstjänster som exempelvis Airbnb.

Du skickar en skriftlig ansökan till EHB för godkännande.

I särskilda fall kan överlåtelse av hyreskontrakt till annan person godkännas. Det gäller till exempel vid:

 • skilsmässa eller separation
 • till föräldrar, barn eller syskon med gemensamt hushåll eller vid dödsfall.

Du skickar en skriftlig ansökan till EHB för godkännande.


Tillämpning av policyn

EHB praktiserar policyn utifrån:

 • Jordabalken kapitel 12
 • Hyresnämndens beslut
 • Utarbetad praxis.

Avsteg från policyn

Avsteg från policyn tillåts endast av VD för EHB. Detta gäller enstaka fall. Om avstegen är av principiell betydelse, som kan medföra ändringar av regler i policyn, ska dessa avsteg beslutas av styrelsen.


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till EHB i samband med kontraktsskrivning kommer att behandlas i den utsträckning det behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, el, information till hyresgäster och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Mer information om hur EHB hanterar personuppgifter redovisas i vår personuppgiftspolicy.

Policydokument

På denna sida ser du EHB:s uthyrningspolicy i sin helhet som är godkänd av EHB:s styrelse. Den gäller från och med 2023-11-01.