Uthyrningspolicy

En Policy för uthyrning av bostäder inom AB Enköpings Hyresbostäder (EHB), godkänd av bolagets styrelse 2021-05-18.

Syfte

Att klargöra hur och till vilka EHB hyr ut bostäder.

Grundprinciper

 • Valet av hyresgäst ska grunda sig på denna policy.
 • Syftet med uthyrningen ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktsinnehavarens eget bruk. Hyresgästen ska vara folkbokförd på hyresavtalets adress.
 • EHB behandlar alla lika och diskriminerar ingen.
 • EHB värnar om att boende hos EHB inte ska störas av sina grannar.
 • Det är absolut förbjudet för EHB´s personal att:
  - på något sätt gynna sig själv eller andra i uthyrningsärenden.
  - ta emot någon form av ekonomisk ersättning, gåva eller förmån för kontrakt på en bostad eller på annat sätt kopplat till bostadssituationen.
 • Uthyrning sker endast till fysisk person, undantaget avtal med Enköping kommun samt uthyrning till exempelvis försäkringsbolag vid fastighetsskada.

Regler för uthyrning/förmedling av bostad, bilplats mm

Uthyrning/Förmedling

 • EHB använder Uppsala Bostadsförmedling AB för uthyrning/förmedling av bostäder.
 • EHB lämnar lediga hyresobjekt till Uppsala Bostadförmedling AB och inväntar därefter hyresgästförslag enligt nedan angivna krav för godkännande av ny och befintlig hyresgäst.

Uthyrning av bilplatser och förråd sker via EHB´s webbplats. Bilplatserna förmedlas utifrån kötid i parkeringskön respektive garagekön och är i första hand avsedda för EHB´s hyresgäster i respektive bostadsområde. Förråd förmedlas i första hand utifrån boendetid i aktuellt bostadsområde. I andra hand förmedlas bilplatser och förråd till hyresgäst i annat bostadsområde och därefter till externa sökande via ”först till kvarn” principen.

Krav för godkännande av ny hyresgäst

 1. Ny hyresgäst ska vara fyllda 18 år för att teckna hyresavtal
 2. Ny hyresgäst ska kunna visa egen inkomst minst sex månader från godkännandetillfället. Egen inkomst kan till exempel vara:
  a. Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
  b. A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
  c. Studiemedel
  d. Pension
  e. Etableringsersättning (endast förmedlade via integrationsenheten i Enköping)
  f. Ersättning från Försäkringskassan (föräldrapenning, sjukersättning, aktivitetsersättning mm)
  g. Sparat kapital till ett belopp av minst sex månadshyror.
  h. Försörjningsstöd styrkt av Enköpings kommun
 3. Kreditupplysning görs på samtliga nya hyresgäster. Ny hyresgäst får inte ha:
  a. Betalningsanmärkning av betydelse (kan godkännas med borgen utifrån individuell bedömning).
  b. Aktuell skuld till EHB eller annan fastighetsägare (kan godkännas med borgen utifrån individuell bedömning).
  c. Skuld hos kronofogdemyndigheten (kan godkännas med borgen utifrån individuell bedömning).
 4. Ny hyresgäst ska vid förfrågan kunna visa goda referenser från senaste egna boenden och styrka uppsägning/försäljning av nuvarande bostad.

Om ny hyresgäst inte uppfyller kraven lämnas ett avslag på sökt bostad.

Krav för godkännande av befintlig hyresgäst

Befintlig hyresgäst som söker annan bostad hos EHB måste uppfylla kriterier för bostadsbyte:

 1. Inga skulder till EHB.
 2. Inga störningar hos EHB.
 3. Inga inkassokrav under den senaste 12 – månadersperioden hos EHB.

Avtal med Enköpings Kommun

Enligt ägardirektiv erbjuder EHB ett antal lägenheter till Enköpings kommun i syfte att bereda bostad åt personer som av sociala eller andra skäl inte kan få bostad på vanligt sätt. Detta styrs av avtal mellan EHB och Enköpings kommun.

En del av dessa lägenheter är så kallade anvisningsrätter vilket innebär att bostaden står till kommunens förfogande som också anvisar hyresgäst till lägenheten.

Uthyrning till särskilda målgrupper

Principerna för uthyrning gäller även när EHB bestämt att en viss fastighet eller del av denna är avsedd för en särskild målgrupp. Till exempel:

 • Studenter
 • Ungdomar
 • Seniorer

För mer specifika regler om ovanstående målgrupper se särskilda detaljerade tillämpningar.

Blockuthyrning till kommunen eller andra aktörer på marknaden kan i vissa fall tillämpas vid uthyrning till särskilda målgrupper.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden framgår av hyresavtalet, normalt är den tre kalendermånader.

Undantag är exempelvis:

 • Dödsfall. Om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet gäller en kalendermånads uppsägningstid.
 • Korttidsavtal har en kalendermånads uppsägningstid.

Särskilda regler för hyresgäster

Kundvård

Vid uppkommen funktionsnedsättning eller om bostaden/fastigheten ska genomgå en större förändring kan en hyresgäst i vissa fall få hjälp att byta bostad. Hyresgästen har inte någon rätt att få hjälp men bör hjälpas om omständigheterna tillåter. Vid rivning av bostad erbjuds hyresgästen alltid ersättningsbostad.

Överlåtelse av hyreskontrakt

I särskilda fall kan överlåtelse av hyreskontrakt till annan person godkännas. Det gäller till exempel vid skilsmässa eller separation, till föräldrar, barn eller syskon med gemensamt hushåll eller vid dödsfall. En skriftlig ansökan måste alltid lämnas till EHB för godkännande.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till hyresvärden i samband med avtalsteckning kommer att behandlas i den utsträckning det behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgäster och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Andrahandsuthyrning

EHB tillåter andrahandsuthyrning om hyresgästen på grund av sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort (ej pendlingsavstånd), provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och EHB inte har befogad anledning att vägra samtycke.

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för maximalt 1 år i taget i maximalt 2 år.

Hyresgästen ska lämna underskriven ansökningsblankett till EHB som ger ett skriftligt godkännande till uthyrningen om ansökan uppfyller kriterierna i denna policy.

Det är hyresgästens skäl till uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande.

Vid en andrahandsuthyrning är det alltid kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst, som har ansvaret för lägenheten. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Andrahandshyresgästen får inte ha ett eget bostadshyresavtal med EHB. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

Om EHB upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd anmodas hyresgästen att vidta rättelse, om andrahandsuthyrningen trots detta inte upphör sägs i normalfallet hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt.

Avsteg från principerna

Avsteg från ovanstående principer kan endast tillåtas av VD för EHB. Detta gäller enstaka fall. Om avstegen är av principiell betydelse, som kan medföra ändringar av regler i policyn, ska dessa beslutas av styrelsen.

Tillägg

VD kan besluta om att bostäder förmedlas av EHB själva. Bostad kan då hyras ut på annat sätt genom ”först till kvarn” principen. Detta uthyrningssätt grundar sig inte på att kötiden avgör placeringen. Hyresgästen godkänns enligt ordinarie godkännandekriterier. Bostäderna annonseras på www.ehb.se och intresseanmälan görs. Personen som först har kommit in med sin anmälan granskas därefter enligt godkännandekriterierna.

Tillämpning av policyn

För tillämpning av policyn hänvisas till Hyreslagen, Hyresnämndens beslut och utarbetad praxis samt EHB´s detaljerade tillämpningar med regler och rutiner. Detaljerade tillämpningar beslutas av VD för EHB.

Policydokument

På denna sida ser du EHB:s uthyrningspolicy i sin helhet som är godkänd av EHB:s styrelse. Dokumentnamn Uthyrningspolicy version 4.0.