Uthyrningspolicy

En Policy för uthyrning av bostäder inom AB Enköpings Hyresbostäder (EHB), godkänd av bolagets styrelse 2022-11-16.

Syfte

Att klargöra hur och till vilka EHB hyr ut bostäder, fordonsplatser och förrådslokaler.

Grundprinciper

 • Valet av hyresgäst ska grunda sig på denna policy.
 • Syftet med uthyrningen ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktsinnehavarens eget bruk. Hyresgästen ska vara folkbokförd på hyresavtalets adress.
 • Alla ska behandlas lika och ingen ska diskrimineras.
 • Ingen boende ska störas av sina grannar.
 • Uthyrning sker endast till fysisk person, undantaget avtal med Enköping kommun samt uthyrning till exempelvis försäkringsbolag vid fastighetsskada.
 • Blockuthyrning till andra aktörer på marknaden kan i vissa fall tillämpas vid uthyrning till särskilda målgrupper.

Regler för uthyrning/förmedling av bostad, bilplats mm

Uthyrning/Förmedling

 • EHB använder Uppsala Bostadsförmedling AB för uthyrning/förmedling av bostäder.
 • EHB lämnar lediga hyresobjekt till Uppsala Bostadförmedling AB och inväntar därefter hyresgästförslag enligt nedan angivna krav för godkännande av ny och befintlig hyresgäst.

Uthyrning av fordonsplatser och förråd sker via EHB´s webbplats. Fordonsplatserna förmedlas utifrån kötid i och är i första hand avsedda för EHB´s hyresgäster i respektive bostadsområde. Förråd förmedlas i första hand utifrån boendetid i aktuellt bostadsområde. I andra hand förmedlas fordonsplatser och förråd till hyresgäst i annat bostadsområde och därefter till externa sökande. Garage får endast användas som uppställningsplats för fordon.

Krav för godkännande av ny hyresgäst

 1. Ny hyresgäst ska vara fyllda 18 år för att teckna hyresavtal
 2. Ny hyresgäst ska kunna visa egen inkomst minst sex månader från
  godkännandetillfället enligt normbeloppet efter skatt beslutat av kronofogden. Det är möjligt att ha en medsökande som ska bo i lägenheten.
 3. Egen inkomst kan till exempel vara:
  1. Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
  2. A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning<
  3. Studiemedel
  4. Pension
  5. Etableringsersättning (endast förmedlade via integrationsenheten i
   Enköping)
  6. Ersättning från Försäkringskassan (föräldrapenning, sjukersättning, aktivitetsersättning mm)
  7. Bostadsbidrag, bostadstillägg
  8. Sparat kapital 12 månadshyror.
  9. Försörjningsstöd styrkt av Enköpings kommun
 4. Kreditupplysning görs på samtliga nya hyresgäster. Ny hyresgäst får inte ha:
  1. Betalningsanmärkning av betydelse (kan godkännas med borgen utifrån individuell bedömning).
  2. Aktuell skuld till EHB
  3. Skuld hos kronofogdemyndigheten (kan godkännas med borgen utifrån individuell bedömning).
 5. Ny hyresgäst ska vid förfrågan kunna visa goda referenser från senaste egna
  boenden och styrka uppsägning/försäljning av nuvarande bostad.
 6. Maxantal boende i lägenheten enligt boverkets riktlinjer.

Om ny hyresgäst inte uppfyller kraven lämnas ett avslag på sökt bostad.

Krav för godkännande av befintlig hyresgäst

Befintlig hyresgäst som söker annan bostad hos EHB måste uppfylla kriterier för
bostadsbyte:

 1. Inga skulder till EHB.
 2. Inga störningar hos EHB.
 3. Inga inkassokrav under den senaste 12 – månaders perioden hos EHB.
 4. Kontraktstiden måste ha uppgått till minst ett 12 månader innan man kan få en annan annonserad lägenhet inom EHB eller lämna in en ansökan om ett lägenhetsbyte.

Avtal med Enköpings Kommun

Enligt ägardirektiv erbjuder EHB ett antal lägenheter till Enköpings kommun i syfte att
bereda bostad åt personer som av sociala eller andra skäl inte kan få bostad på vanligt
sätt. Detta styrs av avtal mellan EHB och Enköpings kommun.

En del av dessa lägenheter är så kallade anvisningsrätter vilket innebär att bostaden
står till kommunens förfogande som också anvisar hyresgäst till lägenheten.

Uthyrning till särskilda målgrupper

Principerna för uthyrning gäller även när EHB bestämt att en viss fastighet eller del av
denna är avsedd för en särskild målgrupp. Till exempel:

 • Studenter
 • Ungdomar
 • Seniorer

För mer specifika regler om ovanstående målgrupper se särskilda detaljerade
tillämpningar.

Blockuthyrning till kommunen eller andra aktörer på marknaden kan i vissa fall tillämpas
vid uthyrning till särskilda målgrupper.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden framgår av hyresavtalet, normalt är den tre kalendermånader.
Undantag är exempelvis:

 • Dödsfall. Om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet gäller en
  kalendermånads uppsägningstid.
 • Korttidsavtal har en kalendermånads uppsägningstid.

Särskilda regler för hyresgäster

Kundvård

Vid uppkommen funktionsnedsättning eller om bostaden/fastigheten ska genomgå en
större förändring kan en hyresgäst i vissa fall få hjälp att byta bostad. Hyresgästen har
inte någon rätt att få hjälp men bör hjälpas om omständigheterna tillåter. Vid rivning av
bostad erbjuds hyresgästen alltid ersättningsbostad.

Överlåtelse av hyreskontrakt

I särskilda fall kan överlåtelse av hyreskontrakt till annan person godkännas. Det gäller
till exempel vid skilsmässa eller separation, till föräldrar, barn eller syskon med gemensamt hushåll eller vid dödsfall. En skriftlig ansökan måste alltid lämnas till EHB för
godkännande.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter
som lämnas till hyresvärden i samband med avtalsteckning kommer att behandlas i den
utsträckning det behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar,
hyresförhandlingar, information till hyresgäster och annat som hör till den löpande
förvaltningen.

Andrahandsuthyrning

EHB tillåter andrahandsuthyrning om hyresgästen på grund av sjukdom, tillfälligt arbete
eller studier på annan ort (ej pendlingsavstånd), provboende med sambo, andra
särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda
skäl för uthyrning och EHB inte har befogad anledning att vägra samtycke.

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för maximalt 1 år i
taget i maximalt 2 år.

Hyresgästen ska lämna underskriven ansökningsblankett till EHB som ger ett skriftligt
godkännande till uthyrningen om ansökan uppfyller kriterierna i denna policy.

Det är hyresgästens skäl till uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av
bostad tas inte i beaktande.

Vid en andrahandsuthyrning är det alltid kontraktsinnehavaren, alltså den person som
står som förstahandshyresgäst, som har ansvaret för lägenheten. Detta gäller hela
kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar
gentemot grannar m.m.

Andrahandshyresgästen får inte ha ett eget bostadshyresavtal med EHB. Om så är fallet
måste detta avtal sägas upp.

Om EHB upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd anmodas
hyresgästen att vidta rättelse, om andrahandsuthyrningen trots detta inte upphör sägs i
normalfallet hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt.

Avsteg från principerna

Avsteg från ovanstående principer kan endast tillåtas av VD för EHB. Detta gäller
enstaka fall. Om avstegen är av principiell betydelse, som kan medföra ändringar av
regler i policyn, ska dessa beslutas av styrelsen.

Tillämpning av policyn

För tillämpning av policyn hänvisas till Hyreslagen, Hyresnämndens beslut och utarbetad
praxis samt EHB´s detaljerade tillämpningar med regler och rutiner.

Policydokument

På denna sida ser du EHB:s uthyrningspolicy i sin helhet som är godkänd av EHB:s styrelse. Dokumentnamn Uthyrningspolicy_20221116 version 1.0.