Det här tycker våra hyresgäster

En hand som pekar på virtuella smileys framför en dator

Under hösten 2022 fick vi genom vår hyresgästenkät ta del av våra hyresgästers upplevelser av att ha EHB som hyresvärd och hur de trivs med att bo hos oss.

Nära 9 av 10 av våra hyresgäster rekommenderar EHB som hyresvärd! Det är vi otroligt glada och stolta över!

80 procent av våra hyresgäster tycker att EHB vidtar åtgärder när de har lämnat synpunkter. Vårt resultat på den frågan är bland de 25 procent bästa hyresvärdarna i Sverige!

På den här sidan kan du ta del av fler resultat som gäller för hela vårt bestånd!

Utmärkelse med en stjärna i mitten


Blått hus med ett vitt hjärta i

88 procent trivs i sin bostad.

Blå kartnål på en karta

82 procent trivs i sitt bostadsområde och nästan lika många kan rekommendera någon att flytta dit.

Blå hand som gör tumme upp

88 procent trivs med EHB som hyresvärd och lika många kan rekommendera EHB som hyresvärd!


Serviceindex

Ett av våra långsiktiga strategiska mål är att vara bland de 25 procent bästa hyresvärdarna i Sverige inom serviceindex. Vårt resultat 2022 ligger precis på branschgenomsnittet. Vi är glada över att kunna konstatera att vårt resultat ligger på en stabil, hög nivå trots att vi har haft en utmanande period med restriktioner med anledning av pandemin. Det krävde att vi anpassade våra arbetssätt och försvårade för oss att ge samma service som tidigare.

I serviceindex ingår frågor inom områdena:

  • ta kunden på allvar
  • hjälp när det behövs
  • trygghet
  • rent och snyggt.

Ta kunden på allvar

Två blåa händer som skakar hand

88 procent av våra hyresgäster upplever att vi tar kunden på allvar. Det resultatet ligger 3 procentenheter över branschens medelvärde i Sverige.

Hjälp när det behövs

Människofigur med mantel i superhjälteposering

89 procent av våra hyresgäster tycker att de får hjälp av oss när det behövs. Det resultatet ligger 3 procentenheter över branschens medelvärde i Sverige.

Trygghet

78 procent av våra hyresgäster är nöjda med tryggheten.

Av de som inte är nöjda tycker de flesta att förrådens säkerhet mot inbrott, personliga tryggheten i källare eller kontakten med grannarna kan förbättras.

En blå sköld med ett vitt hänglås på

Förrådens säkerhet

Vi har genomfört flera åtgärder för att öka säkerheten och har under 2022 noterat en väsentlig minskning av inbrott i förråd. Vi samarbetar även med Polisen, Enköpings kommun och andra myndigheter i vårt gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Blå sköld med vit ikon för en person

Personliga tryggheten i källare

Vi ser kontinuerligt över och genomför trygghetsskapande åtgärder i allmänna utrymmen. Vi har ökat säkerheten i flera fastigheter under 2022 genom att installera passersystem och vi planerar att fortsätta det arbetet under 2023. Vi har även bytt ut belysningen i källare till närvarostyrd belysning i flera fastigheter.

Blå händer som skakar hand och formar ett hjärta

Kontakten med grannarna

EHB har flera olika initiativ och samarbeten som kan hjälpa våra hyresgäster att förbättra gemenskapen, bland annat Fritidsakademin, kvarterslokaler och möjligheten att söka fritidsmedel. Du är välkommen att kontakta EHB:s Områdesutvecklare Emelie som gärna berättar mer!

Rent och snyggt

74 procent av våra hyresgäster tycker att det är rent och snyggt.

Av de som inte är nöjda tycker de flesta att avfallshanteringen, skötseln av utemiljön eller städningen av tvättstugan kan förbättras.

Blått avfallskärl med vit triangelformad returlogo av tre pilar

Avfallshantering

Vi lägger stora resurser på att åtgärda nedskräpning och felsorteringar. Vi genomför även flera olika informationsinsatser kring avfallshanteringen. Under 2023 kommer vi byta ut skyltningen i många av våra miljörum för att tydliggöra och inspirera fler till att sortera mer av sitt avfall!

Blått löv

Skötsel av utemiljö

I slutet av år 2022 stärker EHB upp organisationen med den nya tjänsten Utemiljösamordnare. Samordnaren kommer bland annat ta ett stort ansvar kring planeringen av våra och entreprenörers insatser och vidareutveckla våra arbetssätt.

Blå tvättmaskin

Städning av tvättstuga

Utöver den veckovisa städningen som EHB gör i de gemensamma tvättstugorna, ska alla städa den efter varje tvättpass. Vi ska se till att det alltid finns städmaterial så att det finns bra förutsättningar att göra det. Städar alla noga efter sig får det stor positiv effekt på upplevelsen!

Så här genomför vi undersökningen

Vartannat år ber vi våra hyresgäster att dela med sig av sina upplevelser i vår hyresgästenkät. Svaren vi får från den ger oss insikt i vad våra hyresgäster tycker att vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi kan också jämföra våra resultat med andra hyresvärdar i Sverige.

Enkäten skickas ut av en extern tjänst som säkerställer att alla svar förblir anonyma.

Våra hyresgäster som bor i Älvdansen fick svara på vår nyproduktionsenkät. Se resultatet i nyproduktionsenkäten här!

Svarsfrekvens

2022 svarade 63,3 procent av de 2 605 hushåll som fick enkäten. Det var fler som svarade än vad det någonsin har varit!

Enkäten skickades först ut digitalt och fanns på 16 språk. 78 procent av de som svarade gjorde det digitalt. De som inte svarade digitalt fick enkäten på papper via post. 

Det här gör vi med svaren

Vi analyserar svaren både i sin helhet och per bostadsområde. Ibland går vi ännu djupare ända ner på byggnadsnivå om det är något i svaren som avviker.

Svaren ger oss vägledning i planeringen av vad vi ska genomföra under 2023.