EHB bygger

Enköping växer i snabbt takt och under de senaste åren har EHB tillfört bostäder till Enköpings bostadsmarknad genom nyproduktion i Sadelmakaren och i de nya stadsdelarna Bahcostaden och Älvdansen. Samtidigt renoverar vi cirka 700 bostäder i Romberga och introducerar den nya boendeformen trygghetsboende genom ombyggnationer i Romberga och Hummelsta.


Ny- och ombyggnation

Trygghetsbostäder i Hummelsta

Fasad till tvåvåningshus

På Svinnegarnsvägen 2 i Hummelsta gör vi ombyggnationer för att skapa 29 trygghetsbostäder. Förmedling och inflytt beräknas kunna ske under 2023.

Mer information om trygghetsbostäderna i Hummelsta

Trygghetsbostäder i Romberga

Flerbostadshus i beige färg med balkonger och flera våningar

På Rombergsgatan 30-38 gör vi invändiga ombyggnationer för att skapa 30 trygghetsbostäder. Förmedlingen startar i maj 2023 och inflyttning sker kring årsskiftet 2023/2024.

Mer information om trygghetsbostäderna i Romberga

Detaljplaneändring i Örsundsbro

Radhus

EHB har skickat in ansökan om ändring av detaljplan för Skolvägen 5-31 i Örsundsbro. De befintliga 14 bostäderna skulle preliminärt kunna ge plats till cirka 40-50 nya bostäder.

Mer information om ansökan

Renovering- och underhåll

Renovering av nästan 700 bostäder i Romberga

Vi byter vatten- och avloppsledningar, renoverar kök och badrum och satsar även på energibesparande åtgärder för nästan 700 bostäder. Följ renoveringen i Romberga på projektets webbplats romberga.nu

Förnyelse av Sadelmakarens innergård

Sadelmakaren låghus innergård

Under 2022 förnyar vi innergården på Sadelmakaren 4-28. Innergården får gungor, fler sittplatser och nya växter samt träd!

Byte av fasad och tak Verkstadsvägen

Vi byter ut fasader och tak på radhusen som ligger på Verkstadsvägen i Örsundsbro. 

Slutförda nybyggnationer

163 bostäder i Älvdansen

Fasad till flerfamiljshus i färgerna rött, grått och vitt

EHB har byggt 163 klimatsmarta hyresbostäder i nya stadsdelen Älvdansen.

Ett av projektets övergripande mål var sedan start i september 2017 att bygga med statligt investeringsstöd samt att erhålla bidragets extra stöd för energieffektivisering. Stödet beviljades med cirka 66 miljoner i början av 2020.

På taket finns solceller installerade. Elen som solcellerna producerar används till fastighetsel, energiåtervinning samt produktion av varmvatten och värme via värmepumpar.

Till EHB:s fastigheter som byggs i Älvdansen har man valt ett miljövänligare alternativ till betong som är baserat på slaggprodukter.

Det finns ett antal parkeringsplatser med laddstolpe för elbil.

Byggnaderna är svanenmärkta.

Med den tydliga gröna profilen beviljades projektet så kallat Gröna lån som ger väsentligt lägre lånekostnader.

Den sista etappen hade inflyttning januari/februari 2022. Ungefär ett halvår efter inflyttning skickade vi ut vår nyproduktionsenkät. Se resultatet i nyproduktionsenkäten här!

146 bostäder i Bahcostaden

Skiftnyckeln exteriör innergård

I Bahcostaden, som är en av Enköpings nyare stadsdelar, äger och förvaltar EHB kvarteret Skiftnyckeln. Kvarteret består av ett flertal byggnader med för orten kulturhistoriska värden som EHB har bevarat genom varsamma renoveringar.

Med kvarteret tillförde EHB totalt 146 bostäder varav 58 ungdomsbostäder till Enköpings bostadsmarknad samt ett antal lokaler som hyrs ut till olika typer av verksamheter. Den gamla matsalen omvandlades till en modern förskola som är certifierad enligt miljöbyggnad silver. 

På ungdomsbostädernas tak finns solceller installerade. Elen som solcellerna producerar används till hela kvarterets fastighetsel.

Det finns ett antal parkeringsplatser med laddstolpe för elbil.

Den sista etappen hade inflyttning januari 2021.