Detaljplaneändring i Örsundsbro

EHB har skickat in ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten med fastighetsbeteckning Rymningen 22:10 (Skolvägen 5-31) i Örsundsbro. Bakgrunden till ansökan är att EHB under de senaste åren har genomfört flera undersökningar, besiktningar, åtgärder och upprustning av fastigheten. Resultaten från dessa visar att fastigheten har stora underhållsbehov och dålig energieffektivitet. Det gör det intressant att undersöka om det skulle vara mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart att bygga nya bostäder. De befintliga 14 bostäderna skulle preliminärt kunna ge plats till cirka 40-50 nya bostäder.

Radhus och flerbostadshus för 40-50 hushåll

Förslaget innehåller två flerbostadshus i tre våningar och två radhuslängor i två våningar som tillsammans skapar cirka 40-50 hushåll. Fokus i arbetet har varit att ta tillvara grönytor och befintliga träd samt ta så stor hänsyn som möjligt till närliggande fastigheter.

Planbesked är nästa steg i planprocessen

EHB:s ansökan kommer att behandlas enligt Enköpings kommuns planprocess som ger allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. EHB beräknar att kunna besluta om projektet ska genomföras om cirka 18 månader. Tidpunkten för beslutet är beroende av när planprocessen hos Enköpings kommun är klar och om ansökan beviljas.

Hyresgästerna erbjuds ersättningsbostäder

Hyresgästerna som berörs bjöds in till ett informationsmöte i mars 2022 och har även erbjudits enskilda möten. Med anledning av fastighetens radonvärden som i huvudsak kommer från inbyggda byggnadselement i blåbetong kommer EHB påbörja arbetet med att erbjuda ersättningsbostäder som matchar hyresgästernas önskemål i så hög utsträckning som möjligt.

Mer information

EHB:s uthyrningspolicy

Läs mer om planprocessen på Enköpings kommuns webbplats


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för press
VD Carina Weir
carina@ehb.se

Kontaktperson för hyresgästfrågor
Förvaltningschef Irene Starborg
irene.starborg@ehb.se
0171-62 56 23

Kontaktperson för projektfrågor
Fastighetsutvecklingschef Joakim Winberg
joakim.winberg@ehb.se
0171-62 58 29