Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är grunden till vårt miljöarbete och omfattar alla verksamheter i Enköpings Hyresbostäder AB. Den beskriver övergripande sätten att hantera miljöfrågor och visar riktlinjen som EHB vill följa för att nå sina miljömål. Alla medarbetare har ett ansvar för att företagets miljöpolicy efterlevs.

Vi åtar oss genom rådande policy att:

 • Skydda miljön
 • Förebygga och minska miljöpåverkan
 • Ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda
 • Bidra till en positiv samhälls- och hållbarhetsutveckling

Nedanstående riktlinjer är vägledande i vårt miljöarbete:

 • Vi ska ha minimal miljöpåverkan genom att minska växtgasutsläppet och ställa rätt miljökrav på material.
 • Vi förebygger föroreningar och minimerar användningen av miljö -och hälsofarliga ämnen genom aktiva val.
 • Vi ska ha effektivare energianvändning på vårt bestånd och ha en ökad andel förnybar energi.
 • Vi ska ha en god inomhusmiljö i våra bostäder och lokaler och en trivsam yttre miljö på våra områden.
 • Vi ska uppnå en långsiktig hållbar utveckling genom ständiga förbättringar.

Vår miljöpolicy skall kommuniceras till såväl medarbetare som hyresgäst och leverantör. Leverantörer som har ett aktivt miljöarbete skall prioriteras. Enköpings Hyresbostäder AB skall medverka aktivt i utvecklingen av Enköpings kommun genom att producera miljöcertifierade bostäder, energieffektivisera bostäder vid större ombyggnationer och medföra hållbar utveckling av nya och befintliga bostadsområden.

Miljömål kopplat till vår långsiktiga plan 2020-2023

 • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).
 • Fossilfritt alternativ som förstahandsval vid köp av fordon och verktyg.
 • Miljöklassat byggande i all nyproduktion.
 • Möjliggöra för ett mer klimatneutralt liv i våra bostadsområden.
 • Hållbarhetsaspekten ska vara en faktor i alla nya upphandlingar.
 • Minst ett innovativt hållbarhetsprojekt under perioden.

Detta uppnår vi genom att:

 • Ha tydliga miljökrav vid inköp, upphandling, projektering och nyproduktion samt involvera konsulter, entreprenörer och leverantörer i miljöarbetet
 • Arbeta med effektivisering av energi/värme
 • Stödja ny miljö- och energiteknik samt förnyelsebar energi.
 • Arbeta med kostnadseffektiva hyreskontrakt (IMD)
 • Ha ett strukturerat underhållsarbete
 • Inspirera till kontinuerlig kompetensutveckling och tillämpa nya kunskaper i produktion- och förvaltningsarbetet
 • Ha en bilpolicy med tydliga miljökrav

Policydokument

På denna sida ser du ett utdrag från EHB:s miljö- och kvalitetspolicy.

Vill du ta del av policyn i sin helhet som är godkänd av EHB:s styrelse är du välkommen att kontakta oss via info@ehb.se eller 0171-62 58 20 och begära fil med dokumentnamn Miljö- och kvalitetspolicy version 5.0.