EHB undersöker möjlighet att bygga bostäder i Örsundsbro

Radhus

EHB har beslutat att ansöka om ändring av detaljplan för fastigheten med fastighetsbeteckning Rymningen 22:10 (Skolvägen 5-31) i Örsundsbro.

Bakgrunden till ansökan är att EHB under de senaste åren har genomfört flera undersökningar, besiktningar, åtgärder och upprustning av fastigheten. Resultaten från dessa visar att fastigheten har stora underhållsbehov och dålig energieffektivitet. Det gör det intressant att undersöka om det skulle vara mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart att bygga nya bostäder. De befintliga 14 bostäderna skulle preliminärt kunna ge plats till cirka 40-50 nya bostäder.

- EHB:s bostäder i Örsundsbro har hög efterfrågan och vi har som mål att tillföra fler bostäder i kransort. När vi nu kan konstatera att det krävs stora investeringar att rusta Skolvägen 5-31 vill vi undersöka vad ett alternativ där vi bygger nya och samtidigt tillför fler bostäder skulle innebära, säger EHB:s styrelseordförande Elisabeth Norman.
  Ordförande Elisabeth Norman

Planförslag är nästa steg i planprocessen

Den 15:e september 2022 gav kommunstyrelsens PLEX-utskott positivt planbesked till EHB:s ansökan att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. EHB driver detaljplaneprocessen där Enköpings kommuns planavdelning ansvarar för myndighetsdelarna. I övrigt kommer Enköpings kommuns planprocess följas och allmänheten kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter. 

En färdig detaljplan skulle kunna vara klar för antagande preliminärt runt årsskiftet 2023-2024. Om den antas kommer EHB därefter besluta om projektet ska genomföras.

Hyresgäster erbjuds ersättningsbostäder

Samtliga berörda hyresgäster kommer erbjudas ersättningsboende i enlighet med EHB:s uthyrningspolicy. Under det senaste halvåret har vi arbetat med att försöka hitta bra ersättningsbostäder att erbjuda. Då de flesta har önskat att få bo i Örsundsbro där vi har ett begränsat utbud tar det lite längre tid att hitta ersättningsbostäder.

I väntan på beslutet för projektet genomför vi inte några ytterligare åtgärder mot radon. Utifrån det prioriterade vi att hitta ersättningsbostäder till de som bodde i bostäder med högst radonvärden först. Vi har erbjudit ersättningsbostäder till samtliga av dessa hyresgäster som de nu har flyttat till.

Under 2023 är det 5 hyresgäster som bor kvar på Skolvägen 5-31. De bostädernas radonvärden ligger under gränsvärdet. Vi fortsätter arbetet med att hitta bra ersättningsbostäder att erbjuda våra hyresgästerna som bor kvar. Exempelvis undersöker vi kontinuerligt möjliga omflyttningar bland alla våra hyresgäster i Örsundsbro för att fler ska få en bostad som passar deras behov och som kan innebära att uthyrda bostäder blir lediga och kan erbjudas som ersättningsbostad.

Bostäder förmedlas med korttidskontrakt

Bostäder på Skolvägen 5-31 med radonvärden som ligger under gränsvärdet och som står tomma kommer förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling med korttidskontrakt. Det innebär att nya hyresgäster kan flytta in och bo temporärt på Skolvägen 5-31 fram tills dess att beslut om projektet tas. Hyresgäster med korttidskontrakt kommer inte erbjudas ersättningsbostad.

Det här har hänt i projektet

  • 16:e september 2022 påbörjade EHB detaljplanearbetet tillsammans med Enköpings kommun.
  • 15:e september 2022 gav kommunstyrelsens PLEX-utskott positivt planbesked till EHB:s ansökan att pröva möjligheten att ändra detaljplan.
  • 6:e maj 2022 skickade EHB in ansökan att pröva möjligheten att ändra detaljplan.
  • 8:e mars 2022 informerades berörda hyresgäster om EHB:s planer att skicka in en ansökan att pröva möjligheten att ändra detaljplan.

Mer information

EHB:s uthyrningspolicy

Läs mer om planprocessen på Enköpings kommuns webbplats


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för press
VD Carina Weir
carina@ehb.se

Styrelseordförande Elisabeth Norman
elisabeth.norman@politiker.enkoping.se

Kontaktperson för hyresgästfrågor
Förvaltningschef Irene Starborg
irene.starborg@ehb.se
0171-62 56 23

Kontaktperson för projektfrågor
Fastighetsutvecklingschef Joakim Winberg
joakim.winberg@ehb.se
0171-62 58 29