Hyresförhandling 2023

Ikon med blå bokstav i på en vit cirkel som är ovanpå en blå cirkel

AB Enköpings Hyresbostäder och Hyresgästföreningen Region Aros Gävle har avslutat årets förhandling och kommit överens om hyrorna för år 2023.

Förhandlingen omfattar EHB:s cirka 3 000 bostäder.

Hyresjustering sker från den 1:a mars 2023 enligt nedan:

Bahcostaden

  • Fannalundsvägen, Gjutaregatan och Svarvaregatan höjs med 2,40 procent.

Korsängen

  • Sadelmakargatan höjs med 2,40 procent.

Romberga

  • Rombergsgatan och Sämskarbogatan höjs med 5,50 procent.

Bostäder på övriga adresser höjs med 4,69 procent.

Överenskommelsen ger ett totalt snitt på 4,36 procent i hyreshöjning. För en bostad med en hyra på 7 000 kr innebär det en höjning med cirka 305 kronor per månad.

Det här har förhandlingen utgått från

Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige har enats om grunderna för de årliga förhandlingarna som bygger på både lokala och nationella parametrar;

  • förvaltnings- och underhållskostnader
  • taxor och avgifter
  • räntor
  • konsumentprisindex
  • bruttonationalprodukt

Utgångsläget inför de årliga förhandlingarna har varit tufft. Det höga inflationstrycket på drygt 10 procent och räntehöjningarna som märks i samhället och för hushållen får effekter även hos oss som bolag. Årets förhandling har lutat sig mot den av parterna framtagna vägledningen och vi har tillsammans med Hyresgästföreningen nu enats kring en nivå som vi anser är skälig utifrån bolagets förutsättningar. Årets höjning tar hänsyn till kostnadsutvecklingen tre år tillbaka, vilket innebär att kostnadsutvecklingen under 2022 inte fått fullt genomslag i årets förhandling och årets höjning täcker inte bolagets kostnadsökningar fullt ut.

- Det är ett svårt ekonomiskt läge vi är inne i som påverkar både enskilda hushåll och oss som bolag. Vi har i förhandlingen ansträngt oss att balansera påverkan av hyreshöjningen för våra hyresgäster med att också kunna fortsätta förvalta våra fastigheter och ge service för en långsiktigt hållbar förvaltning, säger Carina Weir, VD.

Några får högre höjning

Alla våra bostäder får inte samma hyresjustering vilket beror på olika saker som vi måste ta hänsyn till vid förhandlingen.

Bostäderna i Romberga har i år fått en högre höjning vilket grundar sig i den utveckling som skett i och intill bostadsområdet. Utöver det stora renoveringsprojektet som vi genomför i Romberga lägger vi även mycket pengar på invändigt underhåll i bostäderna i Romberga. Det här sammantaget har resulterat i att vi och Hyresgästföreningen enats kring att hyresnivåerna i Romberga höjs mer än bostäderna i vårt övriga bestånd.

Kostnaderna ökar varje år

Bakgrunden till att hyrorna oftast höjs varje år är att priserna för exempelvis värme, vatten, el, avfall, lån, material och tjänster ökat. Som exempel har taxor och avgifter i Enköpings kommun ökat med cirka 13 procent under år 2022.

Som utvecklingen har varit under det senaste året har alla kostnader ökat onormalt mycket med ett allmänt inflationstryck på drygt 10 procent.

Det här gör vi för att hålla kostnaderna nere

Våra intäkter kommer från hyresavgifterna. Om kostnaderna inte kan täckas av intäkterna skulle vi behöva dra ner väsentligt på underhåll och därmed sänka kvalitén. Vi arbetar kontinuerligt med att genomföra besparingar och effektiviseringar inom olika områden för att hålla våra kostnader nere. Våra insatser kan dock inte helt kompensera för den kraftiga kostnadsutvecklingen som har skett under 2022.

Långsiktig och ansvarsfull förvaltning

Vår verksamhet styrs utifrån våra ägardirektiv och strategiska mål. Vi tar ett ansvar för att långsiktigt förvalta våra bostäder och ett flertal av Enköpings bostadsområden. I hyresgästundersökningen som genomfördes under 2022 gav våra hyresgäster oss fina betyg. Vi anser att det är vårt långsiktiga förhållningssätt som gjort det möjligt och att vi måste fortsätta att agera långsiktigt även när förutsättningarna blir svårare.

Information

Hyresgästerna får information om hyresjusteringen via e-post och SMS som skickas ut med länk till mer information om hyresförhandlingen som finns på denna sida. Information finns även på trapphustavlor.

Information om hyresjusteringen finns även som en bilaga till fakturan för hyresavgiften för mars.

Kontakt

För hyresgästfrågor
info@ehb.se
0171-62 58 20

För press
VD Carina Weir
carina.weir@ehb.se